Thứ hai, 18/01/2021 - Hotline: (84-8) 3829 9632

Tin cổ đông

Thông báo Đại Hội Cổ Đông Thường Niên năm 2013

Thứ hai, 25/02/2013, 07:48 GMT+7

File đính kèm

CÔNG TY CỔ PHẦN FAFIM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: Số 6 Thái Văn Lung, Phường Bến Nghé, Quận 1, TPHCM

Tel: (84-8) 3829 9632                        Fax: (84-8) 3825 1022

Website: www.fafimhcmc.vn

 
 

 

THÔNG BÁO

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần FaFim Thành Phố Hồ Chí Minh xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về ngày tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 như sau:

-         Tên công ty                   :  Công ty Cổ phần Fafim Thành Phố Hồ Chí Minh

-         Loại chứng khoán         :  Cổ phiếu phổ thông

-         Mệnh giá                       :  10.000 đ (Mười nghìn đồng)

-         Ngày chốt danh sách    :  Ngày 26/02/2013

1.      Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

2.      Thời gian: ngày 29/03/2013

3.      Địa điểm: Tại Hội trường A Công ty Cổ phần Fafim Thành Phố Hồ Chí Minh, số 6 Thái Văn Lung, Phường Bến Nghé, Quận 1, TPHCM.

4.      Nội dung họp: Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2012; Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013; và một số nội dung khác.

Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2013 sẽ được gửi đến Quý cổ đông theo thông tin trong danh sách cổ đông đã đăng ký.

                                                                                                                                                    

                                                                                      TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                                                                   CHỦ TỊCH

                                                                                                     (Đã ký)

 

                                                                                                Vũ Hồng Sơn


Người viết : admin