Thứ bảy, 26/09/2020 - Hotline: (84-8) 3829 9632

Ban Lãnh Đạo Công Ty

 

-  Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị:   Ông Vũ Hồng Sơn

-  Phó Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm Tổng Giám Đốc, đại diện theo pháp luật:   Ông Nguyễn Văn Hồng.